Đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền nền kinh tế thị trường

Trong thời gian qua, Đảng ta có nhiều nghị quyết về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước, về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Song, năng lực quản lý điều hành của bộ máy Nhà nước ta chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời ...